ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

De offertes, facturen en overeenkomsten van de BVBA FIREFLEYE zijn onderworpen aan de onderstaande voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk indien uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard door de BVBA FIREFLEYE.

2. AANBIEDINGEN / BESTELLINGEN

2.1 De offertes van de BVBA FIREFLEYE zijn zonder verbintenis en gelden louter ten informatieve titel.

2.2 Een aan de BVBA FIREFLEYE toegezonden bestelling is slechts aanvaard voor zover de bestelling uitdrukkelijk wordt bevestigd door de BVBA FIREFLEYE.

3. ANNULERING

3.1 Elke annulering van een bestelling of overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren.

3.2 In geval van annulering door de klant vóór activering van de dienst, levering van het product of aanvang van de dienstverlening is een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 30 % van de prijs van de bestelling, hetzij van het abonnementsgeld verschuldigd voor 1 jaar met een minimum van 250,00 EUR en onder uitdrukkelijk voorbehoud van de BVBA FIREFLEYE om de werkelijke schade te vorderen in rechte. Bij annulering door de BVBA FIREFLEYE van de bestelling vóór activering, is deze laatste slechts gehouden tot terugbetaling van de reeds door de klant betaalde bedragen.

4. LEVERING / UITVOERING

4.1 De leverings- of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd.

4.2 Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of tot de ontbinding van de overeenkomst.

4.3 BVBA FIREFLEYE levert goederen en diensten, in overeenstemming met deze voorwaarden, met de vereiste vakkundigheid, in overeenstemming met de goede handelspraktijken. De verbintenissen van de BVBA FIREFLEYE zijn – tenzij anders overeengekomen – inspanningsverbintenissen.

5. WEBAPPLICATIE

5.1 Indien de dienstverlening van de BVBA FIREFLEYE bestaat in de levering van een web applicatie, verleent de BVBA FIREFLEYE in principe aan de klant een gebruiksrecht van de applicatie gedurende een welbepaalde periode.

5.2 De duurtijd van het gebruiksrecht wordt vermeld bij bevestiging van de bestelling. Deze duurtijd wordt telkenmale stilzwijgend verlengd met een nieuwe periode van 1 jaar, behoudens schriftelijke opzegging per aangetekend schrijven door de klant of door de BVBA FIREFLEYE uiterlijk drie maanden voor het einde van de lopende overeenkomst.

5.3 BVBA FIREFLEYE rekent bij levering van web applicaties aan de klant een abonnementsgeld aan vanaf de activering van de dienst, bovenop een eventuele vergoeding per individueel gebruik van de applicatie.

6. BETALING

6.1 De facturen van BVBA FIREFLEYE zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van BVBA FIREFLEYE. Het saldo van de factuur dient vereffend te worden binnen de vijftien dagen na de factuurdatum, behoudens andersluidende overeenkomst of bepaling op de factuur.

6.2 Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag wordt, zonder voorafgaande ingebrekestelling, van rechtswege verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10 procent van het totale factuurbedrag, met een minimum van 125,00 EUR. Daarenboven brengt elk onbetaald gebleven bedrag, zonder voorafgaande ingebrekestelling, van rechtswege nalatigheidintrest op van 12 procent vanaf de vervaldag van de factuur tot de algehele betaling. Bij niet-tijdige betaling van een factuur, zullen alle openstaande (niet-vervallen) facturen onmiddellijk integraal opeisbaar worden.

6.3 Om geldig te zijn, moet elk protest per aangetekend schrijven worden gericht aan de hoofdzetel van BVBA FIREFLEYE binnen de acht dagen na de ontvangst van de factuur. Indien binnen die periode geen protest werd ontvangen, wordt de factuur als aanvaard beschouwd door de klant.

6.4 Bij wanprestatie door de klant behoudt BVBA FIREFLEYE zich het recht voor om met onmiddellijke ingang haar prestaties op te schorten, en zelfs de dienstverlening volledig of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder dat de klant hiervoor enige schadevergoeding kan eisen. In geval van verbreking omwille van wanbetaling blijft de klant hoe dan ook vergoeding verschuldigd voor het resterende saldo van het abonnementsgeld.

6.5 Betaling middels schuldoverdracht en compensatie wordt toegelaten, mits voorafgaand akkoord van beide partijen.

6.6 De prijzen zijn steeds exclusief belastingen, heffingen en rechten. Leverings- en installatiekosten zijn de kosten van de klant en worden aangerekend overeenkomstig de vaste tarieven van de BVBA FIREFLEYE.
6.7 De BVBA FIREFLEYE behoudt zich het recht voor de prijzen op elk ogenblik aan te passen in geval van wisselkoersschommelingen dan wel wijzigingen in de kosten van haar leveranciers.

6.8 Behoudens indien schriftelijk anders overeengekomen, zal de BVBA FIREFLEYE een bedrag van 50,00 EUR aanrekenen ten titel van administratiekost bij elke bestelling of factuur met een waarde lager dan 1.500,00 EUR.

7. OVERDRACHT

7.1 De dienstverlening wordt uitsluitend geleverd aan de klant. Het is de klant niet toegelaten het gebruik van deze dienst of de daarbij ontwikkelde producten over te dragen aan derden, te verkopen of te verhuren, te kopiëren of te wijzigen zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van BVBA FIREFLEYE.

7.2 BVBA FIREFLEYE heeft het recht om de overeenkomst met de klant over te dragen aan een derde, dan wel de opdracht toe te vertrouwen aan een onderaannemer. BVBA FIREFLEYE zal de klant onmiddellijk op de hoogte brengen van een dergelijke overdracht/onder aanneming.

7.3 De klant zal de dienst en de aangeboden faciliteiten gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgevingen. De klant zal de dienst en de aangeboden faciliteiten nooit voor illegale doeleinden aanwenden, dan wel voor het veroorzaken van schade aan BVBA FIREFLEYE of aan derden.

8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN – LICENTIE

8.1 Het is de klant verboden om wijzigingen aan te brengen aan de door BVBA FIREFLEYE geleverde diensten en de daarbij ontwikkelde producten.

8.2 De klant erkent dat alle door BVBA FIREFLEYE ontwikkelde producten, studies, ontwerpen, tekeningen en modellen eigendom zijn en blijven van BVBA FIREFLEYE. De klant ontvangt in geval van de ontwikkeling van een applicatie een niet-exclusieve onoverdraagbare gebruikslicentie.

8.3 Bij gebruik van software van derden, wordt deze software geleverd overeenkomstig de licentievoorwaarden van deze derde.

8.4 De klant verleent BVBA FIREFLEYE het recht om de gegevens/inhoud/het logo/het handelsmerk/de (handels)naam of andere merktekens van de klant te gebruiken, te reproduceren en mee te delen aan derden.

9. GEBREKEN

9.1 Elke zichtbare fout, tekortkoming of niet-conforme levering moet onmiddellijk door de klant aan BVBA FIREFLEYE schriftelijk gemeld worden binnen 48 uur. Na deze termijn wordt de dienst als definitief aanvaard beschouwd.

9.2 Eventuele verborgen gebreken en/of technische mankementen moeten schriftelijk aan BVBA FIREFLEYE worden gemeld binnen een termijn van 7 dagen na de ontdekking. De BVBA FIREFLEYE richt dienaangaande een helpdesk in, dewelke enkel bereikbaar is via e-mail. De BVBA FIREFLEYE zal trachten het product te herstellen binnen een redelijke termijn. Dit is een inspanningsverbintenis.

9.3 BVBA FIREFLEYE is in beginsel gehouden tot het herstel in natura, te weten het opnieuw operationeel maken van het product. Indien de dienstverlening van de BVBA FIREFLEYE bestaat in de levering van een web applicatie, kan de klant slechts de verbreking van de overeenkomst inroepen indien de applicatie definitief buiten werking is, en minstens gedurende een periode van 2 maanden per jaar.

9.4 Gewone onderhoudswerken aan de applicatie, waardoor deze tijdelijk buiten gebruik is, kunnen nooit als gebrek worden aanzien, dan wel aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of schadeloosstelling.

10. GARANTIE

10.1 De BVBA FIREFLEYE waarborgt dat de kwaliteit van de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst, alsook aan de door de klant geformuleerde specificaties, aan het gebruik waartoe zij bestemd zijn, conform de redelijke verwachtingen van de klant, en dit in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

10.2 De waarborg is beperkt tot de waarborg verleend door de fabrikant of de leverancier. De garantie blijft beperkt tot herstel of vervanging van het gebrekkige product. Alle in garantie vervangen producten of onderdelen worden eigendom van de BVBA FIREFLEYE en dienen, voor zover niet reeds teruggenomen, binnen een termijn van 5 werkdagen aan FIREFLEYE BVBA te worden bezorgd. De garantie vervalt (i) bij ondeskundig of abnormaal gebruik, evenals elke niet-naleving van de gebruiksvoorwaarden, (ii) oorzaken die vreemd zijn aan het product in kwestie en (iii) tussenkomst van derden.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 BVBA FIREFLEYE is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden door handelingen en/of gedragingen van de klant, behoudens die gevallen waar schade mede is ontstaan door grove schuld of opzet van BVBA FIREFLEYE. BVBA FIREFLEYE kan nooit gehouden zijn tot het vergoeden van indirecte schade, zoals gevolgschade.

11.2 BVBA FIREFLEYE kan nooit aansprakelijk zijn voor schade die voortkomt uit onoordeelkundig gebruik of niet toegelaten aanpassingen van de producten door de klant of door een derde, zoals de verwijdering of het verlies van bestanden en andere data (door bijvoorbeeld door virussen, hackers, etc.), defecten of vertragingen in transmissie, storingen van de servers of het Internet, wijzigingen aan broncode, etc. De BVBA FIREFLEYE kan nooit aansprakelijk zijn voor de inhoud dewelke door de klant wordt opgeladen.

11.3 De klant zal BVBA FIREFLEYE vrijwaren voor alle aanspraken die derden op BVBA FIREFLEYE kunnen laten gelden ingevolge een foutief en/of illegaal gebruik van de dienst of de ontwikkelde producten. De klant moet BVBA FIREFLEYE onmiddellijk verwittigen en uitvoerig informeren over elke gebeurtenis of situatie die verband houdt met de dienst en die aanleiding kan geven tot een vordering door een derde tegen BVBA FIREFLEYE. De klant zal alle redelijke medewerking verlenen die nodig is voor de verdediging van dergelijke klachten.

11.4 De eventuele schadevergoeding waarop de klant aanspraak zou kunnen maken, zal nooit het bedrag overstijgen dat de klant daadwerkelijk reeds betaald heeft aan de BVBA FIREFLEYE voor het gebruik van de applicatie.

11.5 De aansprakelijkheid van BVBA FIREFLEYE voor beroepsfouten is hoe dan ook beperkt tot het bedrag waarvoor BVBA FIREFLEYE verzekerd is ingevolge de polis beroepsaansprakelijkheid.

12. OVERMACHT

Partijen zijn niet aansprakelijk wegens tekortkomingen die ontstaan ten gevolge van overmacht. Overmacht zijn alle gebeurtenissen, die onafhankelijk zijn van de wil der partijen, en o.a. situaties van oorlog, oproer, brand, overstromingen, natuurrampen, stakingen, gewapende overvallen, aanslagen. Maar evenmin zal BVBA FIREFLEYE aansprakelijk zijn voor onderbrekingen van telefonie- en informaticasystemen, fouten of vertragingen te wijten aan andere organisaties en instellingen, zoals providers en internetservers, of andere gevallen die met overmacht kunnen worden gelijkgesteld.

13. BEEINDIGING

De overeenkomst tussen de BVBA FIREFLEYE en de klant kan onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving worden beëindigd in geval van stopzetting van de activiteiten door de klant, faillissement, gerechtelijke reorganisatie. Een eenvoudige kennisgeving volstaat.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd voor de zetel van de BVBA FIREFLEYE, hetzij de plaats waar de verbintenissen worden uitgevoerd, bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

Deze rechtbanken zullen enkel het Belgisch recht toepassen.

15. NIETIGHEIDSCLAUSULE

De nietigheid van een clausule van deze algemene voorwaarden, brengt niet de nietigheid van deze overeenkomst mee. De partijen zullen de nietige bepaling vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk zal aansluiten met de bedoelingen die aan de overeenkomst ten grondslag liggen.